Återkomstrapportering

Fyll i detta formulär och skicka dagen innan du ska återkomma till jobbet efter frånvaro. Detta för att kunna planera kommande uppdrag. Det är viktigt att hålla arbetsledningen löpande underrättad om frånvaroläget. Detta för att arbetsledningens arbetsmiljö och statusrapporteringen till kunder och leverantörer. 

Kopia på din närvaroanmälan skickas till ekonomi, arbetsledning och VD.