Vår väg mot ett hållbart byggande

Vårt miljöarbete började redan för över 20 år sedan och 2002 tog vi med stolthet emot Falu Kommuns Miljöpris med motiveringen: ”Falu Allbygg har under flera år aktivt arbetat med såväl traditionella miljöfrågor som kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Falu Allbygg källsorterar sina restprodukter på ett föredömligt sätt. Idag källsorterar Falu Allbygg ca 90% av sina restprodukter, vilket är en mycket hög andel. Genom detta bidrar Falu Allbygg även till att driva på och utveckla den kommunala renhållningens omhändertagande av verksamhetsavfall. Falu Allbygg uppnår detta goda resultat genom systematiskt arbete som bland annat omfattar utbildning av personalen och studiebesök på avfallsanläggningen. Falu Allbygg framstår som ett gott miljöexempel för såväl byggbranchen som företag inom andra brancher”.

Som ansvarstagande aktör inom byggbranchen ser vi det som en självklarhet att ta ansvar för vår omvärld både idag – men också den värld vi lämnar över till kommande generationer. Därför är hållbarhet en viktig del av vår dagliga verksamhet och våra långsiktiga mål. 

Vi anser att hållbarhet i grunden handlar om sunda värderingar. Genom dessa värderingar kan vi göra goda val för människan, ekonomin och miljön. Vi strävar efter att hitta en balans mellan det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven. 

Genom att integrera olika initativ och aktiviteter inom de tre områdena har vi möjlighet att dagligen göra långsiktiga och goda val varje dag där vi tar ansvar för hela värdekedjan. 

1. Vi använder vårt interna veckobrev ”Weekly” för att löpande kunna delge våra medarbetare viktig information, exemplevis hållbarhet. Genom vårt veckobrev får vi snabbt och smidigt ut information till samtliga medarbetare. 

2. Vi har egna inventarier, maskiner och verktyg för att främja en enkel och effektiv tillgång till våra medarbetare. 

3. Våra byggservicefordon är välutrustade med maskinger, verktyg och hjälpmedel. 

4. Vi utför enklare reparationer och service på våra egna maskiner och verktyg för att minimera slitage och att slänga och köpa nytt. På så vis sparar vi både tid, pengar och miljö. 

5. Vi är nogranna med avfallshanteringen både på våra arbetsplatser och vid vårt kontor. På vårt kontor finns en välutvecklad miljöstation för att hantera allt från tryckimpregnerat avfall, till kemikalier och annat restavfall. 

6. Vi har två eldrivna fordon i vår fordonspark. 

7. Vid åtgärdande försäkringsskador har vi börjat arbeta mer med delreparationer. Det innebär att både rivning och återställning minimeras.

8. Vi är medlemmar i Byggvarubedömningen som är en förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Deras vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebygd miljö som tar ansvar för såval denna som kommande generationer. 

9. Vi samarbetar med Dala Återbyggdepå. Återbyggdepåns huvudfokus är att minska mängden avfall genom att möjliggöra för både företag och privatpersoner att lämna in och köpa begagnat och/eller återanvändbart byggmaterial och produkter.

 

10. Alla våra medarbetare har varit på Falu Återvinningscentral på studiebesök under 2023 för utbildning kring nya eller förändrade avfallsfraktioner.

 

11. Vi har registrerat oss hos BASTA som är en websida som hjälper alla som vill göra medvetna produktval i syfte att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. 

 

12. För vårt material så har vi avtal med XL Bygg / Falu Trävaru. De är certifierade enligt ISO 14001, 9001, 45001 och som med ett aktivit miljöarbete och ett ständigt miljötänk arbetar för en minskad miljöpåverkan. Det är vi stolta över!

 

13. 2002 källsorterade vi 90% av vårt avfall. Idag uppskattar vi att källsorteringen har ökat ytterligare och att vi källsorterar så mycket som 99% av vårt avfall. 

 

14. Studiebesök är något vi fortfarande genomför regelbundet, men vi har också utvecklat detta genom att anlita en certifierad miljökonsult som utbildar vår personal i bland annat Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål. Varje medarbetare erhåller kursintyg. All Falu Allbyggs AGENDA 2030- information för medarbetarna finns tillgänglig på Falu Allbyggs Intranät.

 

15. Vi arbetar med LEAN. Lean production är en ideologi som har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi Toyota Production System. Syftet med Lean production är att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. 

 

16. Vi använder oss av en köpt stödtjänst som 2 gånger per månad ringer upp samtliga medarbetare på Falu Allbygg och stämmer av om de behöver hjälp med något, exempelvis att kontakta DAla Byggåtervinning om att lämna material till Dala Återbruk eller om något behöver fixas med tjänstefordonet eller maskiner. På så vis kan våra medarbetare fokusera helt och hållet på sina arbetsuppgifter. 

 

För att navigera rätt på vår resa använder vi Fossilfritt Sveriges färdplan mot ett klimatneutralt byggande samt FN:s 17 globala mål